You're currently on:

Handelsbetingelser

Leverings- & handelsbetingelser B2B

1. Generelt

Alle kontrakter/købsaftaler indgås på dansk.
Nærværende betingelser (herefter Betingelser) fastsætter de nærmere vilkår for Sælger (herefter Sælger) for salg og levering af varer til erhvervskunde (herefter Køber) som er en fast udgangspunkt for bindende købsaftale mellem Køber og Sælger indgået på Sælgers webshop www.lundagershop.com (herefter Aftalen) i form af ordreafgivelse fra Køber og ordrebekræftelse fra Sælger.

Hvis andet ikke er aftalt, er nedenfor angivne betingelser gældende og går forud for Købers eventuelle andre almindelige betingelser.
Vi tager forbehold for trykfejl, prisændring, lagerbeholdning, udsolgte varer, fejl i oplyste tekniske specifikationer m.m.
Samtlige priser er ekskl. moms. 

2. Ydelsesomfang 

Sælgers ydelse består i levering af varer iht. ordrebekræftelse.

3. Aftaleindgåelse

Den endelige købsaftale anses først indgået, når Sælger har fremsendt en ordrebekræftelse til Køber.

3.1 Ordrebekræftelse

Når vi har modtaget din bestilling, sender vi umiddelbart en mail om vi har modtaget din ordre og behandler den. Når vi har behandlet din ordre, sender vi den endelige ordrebekræftelse via e-mail med information om din ordre.
Bemærk at vi ikke opbevarer oplysningerne om din ordre på en måde, som gør at du senere kan rekvirere en kopi af din ordrebekræftelse. Husk derfor at gemme den, som du modtager pr. mail, umiddelbart efter at aftalen er indgået. Vi behandler ordren indenfor normal arbejdstid mandag - fredag fra Kl. 8.00 til 15.00. Der er lukket for ordreekspedition i weekenderne og på hellige dage.   

4. Levering

4.1 Leveringstid

Leveringstiden er som regel 1-3 arbejdsdage fra bestillingsdatoen. Når du bestiller varer før kl. 11.00, bliver de som regel leveret dagen efter på arbejdsdagene. Levering om lørdagen kan ske mod ekstra weekendstillæg og kan aftales mellem Sælger og Køber.
Leveringstiden for specielt bestilte varer aftales mellem Sælger og Køber i en separat skriftlig aftale.

4.2 Afhentningstid

Hvis Køber afhenter selv eller får 3. part til at afhente varer ifølge ordren, skal afhentningstidspunkt aftales med Sælger skriftligt via web@75012.dk

4.3 Leveringstidspunkt

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er oplyste leveringstider fastsat efter bedste skøn og med forbehold for mellemsalg. Sælger bærer ikke ansvar for afvigelser fra oplyst tid grundet forsinkelser fra transportfirmaet. I tilfælde af forsinkelser vil Køber modtage skriftlig underretning herom med så vidt muligt oplysninger om, hvornår levering kan antages at kunne ske.

Kan leveringstidspunktet imidlertid ikke overholdes, vil Sælger forsøge at reducere forsinkelsen i videst muligt omfang. Sælger påtager sig dog intet ansvar for eventuelle mindre forsinkelser. Sælger fraskriver sig dog ethvert erstatningsansvar som følger af forsinkelsen.

4.4 Risikoens overgang

Risikoen for varer overgår til Køber på leveringstidspunktet.

4.4.1 Levering af varer anses for sket, når varerne er leveret til Køber af Sælger anvist transportfirmaet. Ved evt. leveringsforsinkelser og transportskader på varer skal Køber straks underrette Sælger. 

4.4.2 Hvis Køber eller 3. part på Købers vegne afhenter varer ifølge ordren, betragtes det øjeblik, hvor varer forlader Sælgers lager på adressen i Odense, som leveringstidspunkt. På dette tidspunkt overgår risikoen fra Sælger til Køber.   

4.5 Fragtpriser

Fragtpriser bestemmes automatisk ud fra bestilt mængde fx pr. kasse, ½ CC, 1 CC osv. jf. zonepriser af transportfirmaet Alex Andersen Ølund A/S.

5. Betaling

Efter kreditvurdering får Køber følgende betalingsmuligheder:

5.1 At betale med kreditkort såsom Dankort, VISA, MasterCard, JCB og American Express. Sælger debiterer ikke noget gebyr ved kortkøb. Ved kortkøb er der Købers ansvar at undersøge om Købers bank pålægger evt. gebyr på betalingskort.
Kreditkortsbetaling håndteres af PBS, som garanterer hurtig og sikker betaling.

5.1.1 Fremgangsmåde ved kreditkortbetaling
- vælg kreditkort som betalingsmetode i kassen. Du lænkes nu til ePays sikre betalingsserver; 
- vælg kreditkortstype, oplys kortnummer, udløbsdato, kortets sikkerhedskode (CVV) samt navn på kortindehaver; 
- kontrol gennemføres så kortoplysningerne stemmer samt om der er dækning for købet;
- købesummen reserveres først på din konto; 
- når du får ordrebekræftelse med forventet leveringsdato, trækkes ordrens beløb fra din konto, og det reserverede beløb overføres via ePay til Sælger.

5.1.2 Sælger gemmer aldrig Købers betalingskortoplysninger. Der er ikke tale om abonnement. Køber skal opgive betalingskortoplysninger hver gang, man handler på www.lundagershop.com

5.2 At betale efter 5 dage netto via PBS, hvis Sælger kreditgodkender Køber. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til varer indtil den fulde købesum er erlagt.

5.3 At betale ved bankoverførsel efter aftalt kredittid, hvis Sælger kreditgodkender Køber. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til varer indtil den fulde købesum er erlagt.

6. Fejl og mangler

Køber er forpligtet til at undersøge de leverede varer STRAKS under modtagelse grundet varernes følsomhed for at afklare om de leverede varer er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. Sælger vil altid tage billeder af varer inden afsendelse som dokumentation for varernes kvalitet.  Såfremt Køber vil påberåbe sig en mangel ved salgsgenstanden, skal Køber straks give Sælger meddelelse herom og ellers uden ugrundet ophold efter, at manglen er opdaget eller burde være opdaget den samme dag, varer er modtaget. Køber er forpligtet til at reklamere fejl eller mangel skriftligt til web@75012.dk med billeddokumentation og fragtbrevreference. Undlader Køber dette, kan Køber ikke senere gøre manglen gældende over for Sælger.

Sælger bærer aldrig ansvarlig for, at planter ændrer farver og størrelse afhængig af sæsonen. Planternes sæsonbetingede vækstforandringer betragtes ikke som fejl eller mangel. Varernes ydre tilstand kan variere fra billedet på www.lundagershop.com. Sælger er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes Købers egne forhold ved modtagelse, manglende vedligeholdelse, fejlagtig pasning, brug mm.

I tilfælde af mangelfuld leverance er Sælger forpligtet til at efterlevere de manglende varer som er velbeskrevet og dokumenteret i Købers skriftlige reklamation med billeddokumentation og fragtbrevreference. Køber kan ikke rejse krav mod Sælger i anledning af fejl eller mangel uden en velbegrundet dokumentation. Sælger er aldrig erstatningsansvarlig for kundernes følgeskader.

Har Køber reklameret over fejl eller mangel, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl eller mangel, som kan tilskrives Sælger, skal Køber erstatte de udgifter, Sælger måtte have haft i sådan sammenhæng, herunder undersøgelses- og fragtomkostninger.

7. Fortrydelsesret

Der ydes ingen fortrydelsesret til Køber i henhold til nærværende Betingelser.

8. Ansvarsbegrænsning

Parterne er ansvarlige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, der følger af nærværende Betingelser.

Sælger kan i intet tilfælde, uanset graden af uagtsomhed, gøres ansvarlig for direkte eller indirekte tab af enhver art.

9. Force majeure

Sælger kan ikke gøres ansvarlig for skader, tab eller manglende levering af ydelser efter nærværende betingelser idet omfang en force majeure situation er årsag til at Køber ikke kan levere de aftalte ydelser efter nærværende aftale. Som force majeure betragtes bl.a. krig, mobilisering, terrorangreb, naturkatastrofer, strejker, lockout, ildebrand, oversvømmelse, import-/eksportrestriktioner, strømsvigt, hacking, svigt/nedbrud i tredjemands teleforbindelser samt andre uforudsete omstændigheder, som Sælger ikke ved udfoldelse af rimelige foranstaltninger kunne have forhindret.

10. Personoplysninger

10.1 Behandling af personoplysninger

Sælger er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Sælger er, jf. Persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om Køber og besøgende på Sælgers hjemmeside.

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Sælger, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra i det omfang det er nødvendigt for at opfylde parternes Aftale, herunder ved videregivelse af oplysninger til bank, fragtmand m.fl.. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Sælger.

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen mm. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på Købers PC.

På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mm.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på Sælgers hjemmeside, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annonce - kampagner mv.).

Ved køb på hjemmesiden udbeder Sælger sig Købers navn, adresse, telefonnummer, CVR-nr., e-mailadresse, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Informationerne transmitteres og lagres elektronisk i ukrypteret form. Selve Aftalen gemmes ikke hos Sælger på en måde, så Køber senere kan logge sig ind og se/ændre status. Sælger gemmer aldrig Købers betalingskortoplysninger. Der er ikke tale om abonnement. Køber skal opgive betalingskortoplysninger hver gang, man handler på www.lundagershop.com

Desuden registreres Købers IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen finder normalt ingen anvendelse, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes!

10.2 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger

Køber kan kontakte Sælger, jf. oplysningerne, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om Køber. På baggrund af evt. indsigelser foretager Sælger sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af Køber, forudsat dette ikke vil forhindre en købeaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

10.3 Markedsføring

Oplysninger om Købers  såsom navn, adresse, e-mail mm benyttes kun af Sælger til at opfylde købers bestilling og informere Køber, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

10.4 Opbevaring og sletning af oplysninger

Oplysninger vedrørende Købers bestilling samt eventuelle andre købsoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om en længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Sælger, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende.

 

11. Underleverandører

Sælger er berettiget til frit at anvende underleverandører. Sådanne underleverandører pålægges tavshedspligt i samme omfang som Sælger.

12. Ændringer

Sælger kan revidere Betingelse og/eller ændre dem på hvilket som helst tidspunkt. Allerede indgåede Aftaler berøres dog ikke heraf.

13. Lovvalg og værneting

Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelser, Aftalen eller Sælgers ydelser i øvrigt, og som ikke kan løses i mindelighed mellem parterne, skal afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole på Sælgers til enhver tid værende hjemsted ved byretten i Odense.

14. Oplysninger om Sælger

LUNDAGER

Fangelvej 36

5260-DK Odense S

CVR: 10038197

web@75012.dk

Redigeret den 15.03.2016

EKSPEDITION

Indenfor normal arbejdstid (mandag - fredag fra 7.00 til 15.00)  

Bestilling: før 12.00

 

 

LEVERING

Efter aftale med LUNDAGER 

 

 

 

 

 

ÅBNINGSTIDER & KONTAKT

Mandag - fredag fra 7.00 til 15.00 

t. + 45 6596 1735

e. sale@75012.dk

f. + 45 6596 3558